ΑΔΕΙΕ Κ.Υ.Ε.

Για να ιδρύσετε μια νέα επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια / internet cafe / bar / ταβέρνα/ ψητοπωλείο κ.τ.λ.) θα πρέπει να αδειοδοτηθείτε από τον οικείο δήμο που ανήκει η υπό ίδρυση επιχείρηση σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ Β' 2496/04-11-2011) 
"Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου."

Η αδειοδότηση χωρίζεται σε δύο τμήματα. Την προέγκριση και την τελική αδειοδότηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προέγκριση είναι:

1) Αίτηση για προέγκριση άδειας Κ.Υ.Ε.

2) Υ.Δ. του διαχειριστή της οικοδομής που πρόκειτε να ιδρυθεί η επιχείρηση, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία του Κ.Υ.Ε από τον ενδιαφερόμενο. 
  • Αν υπάρχει κανονισμός της οικοδομής θα πρέπει να επισυνάπτεται ένα αντίγραφο.
3) Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα από το χάρτη ή σκαρίφημα)  από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέσης της εγκατάστασης.

4) Εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο προς το μηχανικό

Ο Δήμος πρέπει να χορηγήσει την προέγκριση εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν δοθεί απάντηση εντός των 15 ημερών θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τελική αδειοδότηση είναι:

1) Αίτηση

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

3) Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.

4) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναικύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ.τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).

5) Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ).

6) Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντίαποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία να
δηλώνονται τα ακόλουθα:  «Ο/Η κάτωθιυπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα
για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει» (στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά)

8) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική
άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989

9) Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β).

10) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται, του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας.